Aangetoonde werkzaamheid bij angstig gemoed

Laseaxan®: voor de behandeling van een periode van angstig gemoed

Werkzaam bij angstig gemoed

De klinische werkzaamheid van Laseaxan® werd aangetoond bij patiënten met subsyndromale angst in multicentrische, dubbelblinde, placebogecontroleerde klinische studies. De werkzame stof van Laseaxan® (Silexan®) dringt doorheen de bloed-hersenbarrière en veroorzaakt functionele veranderingen in de gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij de regulering van angst.

Geen interacties gemeld

Geen interacties met andere geneesmiddelen gemeld. Uit voorzorg mag Laseaxan® niet worden ingenomen samen met andere anxiolytica (angstmedicatie, geneesmiddelen gebruikt bij angst), verdovende middelen of alcohol wegens een gebrek aan klinische gegevens over mogelijke wisselwerkingen.

Geen interacties met de courante orale contraceptiva (“de pil”) vastgesteld.

Geen, of een verwaarloosbare, invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Patiënten die echter een invloed ervaren – bijvoorbeeld door vermoeidheid – mogen geen voertuigen besturen of machines gebruiken.

Indicatie: Behandeling van een periode van angstig gemoed. Een angstig gemoed kan één of meerdere tijdelijke symptomen veroorzaken zoals zorgen die moeilijk onder controle te houden zijn, rusteloosheid, spanning of slaapstoornissen.
Vanaf 18 jaar
Exclusief verkrijgbaar in de apotheek


Bijsluiter Laseaxan® download >>

Laseaxan®: een geneesmiddel op basis van Silexan®


Eén zachte capsule Laseaxan® bevat 80 mg Silexan®, lavendelolie op basis van Lavandula angustifolia Mill. Aetheroleum.

Laseaxan®: bijwerkingen, contra-indicaties en waarschuwingen

Bijwerkingen

Oprispingen (1 tot 10 op de 100 behandelde personen)
Andere maag-darmklachten (frequentie niet bekend)
Allergische huidreacties (frequentie niet bekend)

Contra-indicaties

U bent allergisch voor lavendelolie of voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
U heeft een verminderde leverfunctie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Laseaxan® wordt niet aanbevolen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar aangezien er geen gegevens beschikbaar zijn over de toepassing van dit geneesmiddel in deze leeftijdsgroep.

Het gebruik van Laseaxan® wordt niet aanbevolen bij patiënten die dialyse moeten ondergaan wegens een gebrek aan klinische gegevens.

Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis was de totale blootstelling aan linalool nagenoeg verdubbeld, hetgeen vanuit veiligheidsoogpunt klinisch irrelevant wordt geacht.

Experimenteel onderzoek duidde niet op een schadelijk effect van Laseaxan® bij zwangere vrouwen. Aangezien er geen klinische gegevens beschikbaar zijn over het gebruik van Laseaxan® tijdens de zwangerschap, wordt dit geneesmiddel niet aanbevolen tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of bestanddelen van de werkzame stof of de metabolieten ervan in de moedermelk worden uitgescheiden. Moeders die borstvoeding geven, mogen Laseaxan® daarom niet innemen.

Er zijn slechts beperkte gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van Laseaxan® bij patiënten ouder dan 65 jaar beschikbaar, echter, zijn er geen supplementaire contra-indicaties voor deze leeftijdsgroep.

Als de symptomen na 1 maand behandeling onveranderd blijven of als de symptomen verergeren, moet er een arts worden geraadpleegd.

Laseaxan®: hoe innemen?

De zachte capsules moeten in hun geheel worden ingenomen, zonder erop te kauwen en met voldoende vloeistof, bij voorkeur een glas water. Laseaxan® mag niet worden ingenomen in liggende houding.1 zachte capsule per dag
(80 mg Silexan®)


Zonder kauwen innemen met een
groot glas plat water,
niet in liggende houding.


Laseaxan (Lavandula angustifolia Mill., aetheroleum (lavendelolie)) is een geneesmiddel op basis van planten voor de behandeling van een periode van angstig gemoed bij volwassenen. Laseaxan mag niet gebruikt worden in geval van verminderde leverfunctie. Laseaxan wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap en mag niet worden ingenomen door vrouwen die borstvoeding geven. Gelieve voor gebruik aandachtig de bijsluiter te lezen. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Vraag raad aan uw apotheker. Vergunninghouder: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG. Vertegenwoordiger in België: Schwabe Pharma Belgium